Текст песни Стары Ольса - Pan Tadeusz

  • Исполнитель: Стары Ольса
  • Название песни: Pan Tadeusz
  • Дата добавления: 25.09.2017 | 23:15:04
  • Просмотров: 576
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewa
Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa!
Których cień spadał niegdyś na koronne głowy
Groźnego Witenesa, wielkiego Mindowy
I Giedymina, kiedy na Ponarskiej górze,
Przy ognisku myśliwskiem, na niedźwiedziej skórze
Leżał, słuchając pieśni mądrego Lizdejki,
A Wiliji widokiem i szumem Wilejki
Ukołysany, marzył o wilku żelaznym;
I zbudzony, za bogów rozkazem wyraźnym
Zbudował miasto Wilno, które w lasach siedzi
Jak wilk pośrodku żubrów, dzików i niedźwiedzi.
Z tego to miasta Wilna, jak z rzymskiej wilczycy,
Wyszedł Kiejstut i Olgierd, i Olgierdowicy,
Równie myśliwi wielcy jak sławni rycerze,
Czyli wroga ścigali, czyli dzikie źwierze.
Sen myśliwski nam odkrył tajnie przyszłych czasów,
Że Litwie trzeba zawsze żelaza i lasów.

Knieje! do was ostatni przyjeżdżał na łowy,
Ostatni król, co nosił kołpak Witoldowy,
Ostatni z Jagiellonów wojownik szczęśliwy
I ostatni na Litwie monarcha myśliwy.
Drzewa moje ojczyste! jeśli Niebo zdarzy,
Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy,
Czyli was znajdę jeszcze? czy dotąd żyjecie?
Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię...
Czy żyje wielki Baublis, w którego ogromie
Wiekami wydrążonym, jakby w dobrym domie,
Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem?
Czy kwitnie gaj Mendoga pod farnym kościołem?
I tam na Ukrainie, czy się dotąd wznosi
Przed Hołowińskich domem, nad brzegami Rosi,
Lipa tak rozrośniona, że pod jej cieniami
Stu młodzieńców, sto panien szło w taniec parami?

Pomniki nasze! ileż co rok was pożera
Kupiecka lub rządowa, moskiewska siekiera!

Перевод песни

Litwo! Моя родина! вы похожи на здоровье
Сколько вы должны ценить, единственный, кого вы знаете,
Кто тебя потерял. Сегодня ваша красота во всем орнаменте
Я вижу и описываю, потому что я скучаю по тебе.

Экваториальные литовские великие князья, деревья
Бяловеза, Свитци, Понар, Кушелева!
Какая тень когда-то упала на корону головы
Страшный Witen, великий разум
И Гедиминас, когда на горе Понар,
На охотничьем заборе, на коже медведя
Он лгал, слушая песню мудрых Лиздейки,
Взгляд Wiliji и шум Wilejka
Качался, мечтал о волке;
И проснулся, так как боги командуют ясно
Он построил город Вильнюс, который в лесу сидит
Как волк посреди бизонов, кабанов и медведей.
Отсюда и города Вильнюса, как и римская волчица,
Кийстут и Ольгирд вышли, а Ольгирды,
Как и охотники, как знаменитые рыцари,
Так враг преследовал, или дикого зверя.
Охотники за мечтами обнаружили нас тайно для будущих времен,
То, что Литва всегда нуждается в железе и лесах.

Knieja! к вам в последний раз приходилось охотиться,
Последний король, который носил колпачок Витольда,
Последний из воинов Ягеллона счастлив
И последний монарх в Литве охотник.
Мои родные деревья! Если бы произошло Небеса,
Я вернулся, чтобы понаблюдать за вами, старыми друзьями,
Так что я снова найду тебя? вы все еще живы?
Ты, который я когда-то ползал, как ребенок ...
Есть ли великие Бабли, в которых огромные
Впадины, словно в хорошем доме,
Двенадцать человек могли пообедать за столом?
Является ли земля Мендога приходской церковью?
И там, в Украине, или так далеко
Перед домом Холовински, на берегу реки Роси,
Липа такая плотная, что под ее тенями
Сто молодых мужчин, сто девушек танцевали парами?

Наши памятники! сколько лет вы пожираете
Торговцы или правительство, Москва топор!

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты Стары Ольса >>>