Текст песни Школа 2015 - Reset

  • Исполнитель: Школа 2015
  • Название песни: Reset
  • Дата добавления: 04.08.2020 | 04:24:07
  • Просмотров: 312
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

c1:
Нэ мам гипи гадык чаборин
Гонгхохан сесанг нарыл гухечво
Ай ванна рейсет , ай ванна рейсет , ай ванна рейсет
одум гатхин ероун нунбит
Нэ соныл чаба чул сарам опна
Ай ванна рейсет , ай ванна рейсет , ай ванна рейсет

Verse Rap 1:
Один нугун ган чал алгеджи нэ героун мамыл
Апэ сосонг дедо мот чаджнын на кквеккори гатын
Хонджа нараданье одум согэ тто нэ ероун бамыл
хонджа нараданье одум сок тто героун мамыл
Вэ молладжунын гондэ амури чагын наран чонджэ радо
джисбалпджи малго нава гати га
Мушимко дончин нои гы малдылгва хенгдонгдыри нарыл муноттырье
Хангусогыро мора нон анираго малхаджиман
бушым двие сумо нарыл чаччи ма

c2:
Нэ мам гипи гадык чаборин
Гонгхохан сесанг нарыл гухечво
Ай ванна рейсет , ай ванна рейсет , ай ванна рейсет
одум гатхин ероун нунбит
Нэ соныл чаба чул сарам опна
Ай ванна рейсет , ай ванна рейсет , ай ванна рейсет

Verse Rap 2:
Гыджо сычье чинаганын барам, еоп еоп сарам баро апэ
сори джиллобвадо гоехамман маджу бого инындэ
надо гати готго инындэ
Вэ гыдырын чомчом мороджье
Вэ нан хангсанг хонджа соиссо
вэ нэ сесангман момчво
Джо молли химихеджинын гыдыри двимосып
Дан хан мьенгманирадо джоха двидора чебаль нэ сончаба чво
да хан бонппунирадо джоха чебаль нэ соныл чабачво
гоги нугудын чамккан момчводжво

c3:
Нэ мам гипи гадык чаборин
Гонгхохан сесанг нарыл гухечво
Ай ванна рейсет , ай ванна рейсет , ай ванна рейсет
одум гатхин ероун нунбит
Нэ соныл чаба чул сарам опна
Ай ванна рейсет , ай ванна рейсет , ай ванна рейсет

raep):
Бушым анин нои мисонын
Сарачьеганын нал дечаджаджво
одум соген нои мисонын
Ероун нэ мам хвонхи балкхьечво
Ай ванна рейсет , ай ванна рейсет , ай ванна рейсет
бушым анин нои мисонын
сарачьеганын нал дочаджаджво
одум соген нои мисонын
Ероун нэ мам хвонхи балкхьечво
Ай ванна рейсет , ай ванна рейсет , ай ванна рейсет
d.
Хау абаут ю
Айм олл абаут ю
Арымдаводон гыттеро дорагаллэ
рейсет

c4:
Ирогэ холло намгьеджин ероум
наи исоныл чигым чабачво
ай ванна рейсет
ай ванна рейсет
ай ванна рейсет
Сангчотусонги сумгьедун джинсил
Хенгбокхедонгот на дорагаллэ
ай ванна рейсет
ай ванна рейсет
ай ванна рейсет

Перевод песни

c1:
Ne mam gipi gadyk chaborin
Gonghohan sesang dug guhechwo
Ay bath flight, ai bath flight, ai bath flight
odum gathin eroun nunbit
Ne sonyl chaba chul saram opna
Ay bath flight, ai bath flight, ai bath flight

Verse Rap 1:
One nugong gan chal algedzhi ne heroone mamyl
Ape sosong dedo mot chajnein na kkvekkori gatyn
Khondja naradane odum soge tto ne eroun bamyl
hondja naradane odum juice tto heroone mamyl
Wee mollajunun gonde amuri chagyn naran chonjae rado
jisbalpji malgo nava gati ga
Mushimko donchin noi ge maldylgwa hengdongdyri dug munottyrye
Hangusogyro mora non anirago malhajiman
bushim two sumo dug chachchi ma

c2:
Ne mam gipi gadyk chaborin
Gonghohan sesang dug guhechwo
Ay bath flight, ai bath flight, ai bath flight
odum gathin eroun nunbit
Ne sonyl chaba chul saram opna
Ay bath flight, ai bath flight, ai bath flight

Verse Rap 2:
Gyjo sychye chinaganyn baram, eop eop saram baro ape
sori jillobwado goehamman maju bogo inynde
gati gotgo inynde
Ve gydyryn chomchom morodzhye
We nan hangsang honja soisso
ve ne sesangman momchwo
Joe molly himihejinin gidry two sleepy
Dan khan miengmanirado joha dvidora chebal ne sonchaba chwo
da khan bonppunirado joha chebal ne sonyl chabachvo
gogi nugudin chamkkan momchwojwo

c3:
Ne mam gipi gadyk chaborin
Gonghohan sesang dug guhechwo
Ay bath flight, ai bath flight, ai bath flight
odum gathin eroun nunbit
Ne sonyl chaba chul saram opna
Ay bath flight, ai bath flight, ai bath flight

raep):
Bushim anin noi misonyn
Saracheganyn nal dechajajvo
odum sogen noi misonyn
Yerone ne mam hwonhee balkhyechwo
Ay bath flight, ai bath flight, ai bath flight
bushim anin noi misonyn
Saracheganyn nal docajajvo
odum sogen noi misonyn
Yerone ne mam hwonhee balkhyechwo
Ay bath flight, ai bath flight, ai bath flight
d.
Howe Abaut Yu
Aim All Abaut Yu
Areimdavodon gyttero doragalla
flight

c4:
Iroge hollo namgyejin eroum
nai isonyl chigim chabachvo
ah bathtub flight
ah bathtub flight
ah bathtub flight
Sangchotusongi sumgyedun jinsil
Hengbokhedongot on doragalla
ah bathtub flight
ah bathtub flight
ah bathtub flight

Все тексты Школа 2015 >>>